Skargi i Wnioski

Telefoniczna Informacja Pacjenta
TIP czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny numer telefonu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

800 190 590 to bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, na który mogą zadzwonić wszyscy którzy chcą uzyskać szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

22 688 05 00 numer stacjonarny dla połączeń z zagranicy oraz dla osób, które mają zablokowane połączenia z numeru 800 190 590. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Skargi i wnioski Pacjentów przyjmuje:
Dział Skarg i Wniosków MOW NFZ
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
Tel.: 12 29 88 404,
Fax: 12 29 88 320,
e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, w tym za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 8.00 do 16.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 (czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu) fax. 22 506 50 64, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
Przyjęcia interesantów: pn. w godz. 09:00-18:00, wt.-pt. 09:00-15:00.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej
www.nil.org.pl

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
www.izbapiel.org.pl

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel./Fax: 22 531-03-01
Godziny pracy urzędu: 8:00-16:00

Skargi i wnioski dotyczące działalności zakładu:
1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
a) osobiście:
wtorki 12:00 – 13:00.
Skargi przyjmuje:
Prezes MEDICOR sp. z o.o.

b) w formie pisemnej na adres:
MEDICOR sp. z o.o.,
ul. Cicha 7, 38-300 Gorlice
Tel.: 18 35-40-810, 18 35-37-888

c) w formie elektronicznej na adres:
office@medicor.info.pl

2. Za przyjęcia skargi lub wniosku wniesionych ustnie (na życzenie osoby wnoszącej skargę lub wniosek) sporządza się protokół.
3. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji i inne dane, umożliwiające wysłanie odpowiedzi.
4. Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi.
5. Skargi i wnioski są rozpatrywane w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
6. Odpowiedź na skargę/wniosek zostaje przekazana osobie ją składającej w formie pisemnej lub e-mailem – w sytuacji, gdy skarga/wniosek został złożony pisemnie lub e-mailem lub w formie uzgodnionej z osobą składającą skargę/wniosek – w przypadku skargi/wniosku ustnego.