Nagrywanie rozmów telefonicznych

Szanowny Pacjencie,

Administratorem Twoich danych osobowych jest MEDICOR sp. z o.o., zwany dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 38-300 Gorlice, ul. Cicha 7 lub e-mail: office@medicor.info.pl.

Zakres zgromadzonych danych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje głos oraz dane osobowe ujawnione przez Państwa w trakcie rozmowy.

MEDICOR sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona na skutek nierozłączenia się w trakcie oczekiwania na połączenie (art. 9 ust. 2 lit a oraz art. 6 ust.1 lit a RODO).

Pani/Pana dane przetwarzane są w celach:

  • zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych
  • zabezpieczenia interesu prawnego administratora danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów mogą być przekazywane wyłącznie organom ścigania i innym uprawnionym organom.

Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów nie będą przekazywane poza teren UE.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przewarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.