Deklaracja dostępności
podmiotu leczniczego Medicor sp. z o.o.

Medicor sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej podmiotu leczniczego Medicor Sp. z o.o.

Przygotowanie deklaracji
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot leczniczy.
Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-20
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-20

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Medicor sp. z o.o. nie zapewnia:
pomocy tłumacza języka migowego
kontaktu osobistego w zakresie tłumacza-przewodnika
asysty tłumacza języka migowego na stronie internetowej
tekstu odczytywanego maszynowo na stronie internetowej
nagrań treści wideo w polskim języku migowym
środków technicznych i urządzeń do obsługi osób słabosłyszących tj. pętli indukcyjnych, systemów FM i na podczerwień (IR) oraz Bluetooth.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Małgorzata Kotowicz-Olbrych
office@medicor.info.pl
 +48 18 3540810

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Małgorzata Kotowicz-Olbrych
• Adres: ul. Cicha 7, 38-300 Gorlice
• E-mail: office@medicor.info.pl
• Telefon: +48 18 3540810

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny Medicor ul. Cicha 7 Gorlice
Do budynku prowadzą dwa wejścia bezprogowe dla ineteresantów od strony ul. Cichej.
Na własnym parkingu znajdującym się z tyłu budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W celu otwarcia bramy parkinkowej należy skontaktować się z Biurem Przyjęć dzwonkiem umieszczonym po lewej stronie na ścianie budynku.
Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.
Budynek jest dostępny z poziomu chodnika i parkingu oraz posiada windę umożliwiającą komunikację między piętrami.
W budynku znajduje się platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dotarcie osoby niepełnosprawnej z pierwszego piętra klatką schodową do Pracowni Fizjoterapii.
Biuro przyjęć z informacją znajduję się w holu głównym na parterze.
Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną na parterze budynku przy Biurze Przyjęć.
Nie dopuszcza się wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem ze względów sanitarnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braillea.

Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej Medicor w Kobylance
Do budynku prowadzi wejście bezprogowe dla interesantów od strony parkingu.
Przy budynku na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.
Budynek jest dostępny z poziomu chodnika i parkingu.
Biuro przyjęć z informacją znajduję się w holu głównym bezpośrednio przy wejściu.
Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Nie dopuszcza się wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem ze względów sanitarnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braillea.