Teleporady

Warunki udzielania teleporad w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Medicor Sp. z o.o.

  • Teleporady są to świadczenia zdrowotne udzielane na odległość m. in. w formie porady telefonicznej lub videorozmowy.
  • Teleporady udzielane są przez lekarza, pielęgniarkę lub położną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  • Termin teleporady ustalany jest z biurem przyjęć pacjentów pod numerem telefonu 18 353 15 17 lub przez e-mail: poz@medicor.info.pl
  • Lekarz/pielęgniarka/położna kontaktuje się z pacjentem telefonicznie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w wyznaczonym przez biuro przyjęć terminie oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
  • Personel medyczny będzie kontaktował się z pacjentem w wyznaczonym przez biuro przyjęć terminie. Podjęte zostaną trzy próby kontaktu w odstępach nie krótszych niż 5 minut. Jeśli w tym czasie nie uda się połączyć z pacjentem, teleporada zostaje anulowana i należy umówić się na kolejny termin.
  • Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i ustala czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego czy też konieczna będzie wizyta osobista pacjenta w przychodni, wizyta domowa lub inne świadczenie medyczne.
  • Podczas teleporady możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów takich jak: recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie lub wystawienie dokumentów w formie papierowej do odbioru w podmiocie leczniczym.
  • Wystawianie pacjentowi skierowania na badania specjalistyczne, do poradni specjalistycznej lub szpitala musi mieć uzasadnienie medyczne.
  • Pacjent podczas teleporady ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z lekarzem/pielęgniarką/położną.
  • Personel medyczny informuje pacjenta o sposobie realizowania: e-recepty, e-skierowania, e-zleceń na wyroby medyczne, zleceń na badania dodatkowe np. badania laboratoryjne czy obrazowe, a także o możliwości założenia internetowego konta pacjenta (IKP).

Zachęcamy Państwa do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Jest to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, która umożliwia szybkie i bezpieczne sprawdzenie informacji o swoim stanie zdrowia. Więcej informacji o IKP.

Internetowe Konto Pacjenta
Zachęcamy Państwa do aktywacji internetowego konta pacjenta, które jest bezpłatną aplikacją Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą szybkie i bezpieczne sprawdzenie informacji o stanie zdrowia.
Więcej informacji o IKP

Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad
Lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:
• nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy
• cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy
• istnieje podejrzenie choroby nowotworowej
• twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat
• masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, których wskazałeś w deklaracji wyboru

Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad
• połączenie telefoniczne
• wideorozmowa

Ustalenie terminu teleporady
• rezerwacja terminu telefonicznie 18 353 15 17 lub e-mailowo: rejestracja.poz@medicor.info.pl
• teleporada powinna się odbyć nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki lub w późniejszym    terminie, jeśli został on ustalony w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym

Nawiązanie kontaktu z pacjentem
• w wyznaczonym terminie lekarz/pielęgniarka/położna kontaktuje się z pacjentem telefonicznie lub za pośrednictwem systemu                      teleinformatycznego
• podejmowane są trzykrotne próby kontaktu z pacjentem – w odstępach nie krótszych niż 5 minut

Przebieg teleporady
• przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamości pacjenta na postawie przekazanych przez niego danych lub danych                        wskazanych w dokumentacji medycznej bądź deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w      Internetowym Koncie Pacjenta
• przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej
• udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego
• ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta
• poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia w formie teleporady

Postępowanie w razie braku kontaktu z pacjentem
W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, w odstępnie nie krótszym niż 5 minut, realizacja teleporady zostaje anulowana. Pacjent proszony jest o ponowny kontakt z rejestracją w celu wyznaczenia nowego terminu udzielenia teleporady.

Możliwość skorzystania z wizyty osobistej
Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z personelem medycznym lub lekarz ze względów medycznych może podjąć decyzję o konieczności wizyty bezpośredniej.

E-recepta
• po wystawieniu e-recepty, pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kod dostępu przez Internetowe Konto Pacjenta, SMS, email, w postaci wydruku informacyjnego lub w innej formie, np. poprzez podyktowanie przez osobę wystawiającą
• w celu realizacji e-recepty pacjent podaje w aptece uzyskany kod dostępu wraz z numerem PESEL
Więcej informacji o e-recepcie

E-skierowanie
• po wystawieniu e-skierowania pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kod dostępu przez Internetowe Konto Pacjenta, SMS, email, w postaci wydruku informacyjnego lub w innej formie, np. poprzez podyktowanie przez osobę wystawiającą
• w celu realizacji e-skierowania pacjent podaje w placówce, do której się rejestruje uzyskany kod dostępu oraz numer PESEL
Więcej informacji o e-skierowaniu

E-zlecenie na wyroby medyczne
• po wystawieniu e-zlecenia na wyrób medyczny pacjent otrzymuje informację o wystawionym e-zleceniu w postaci kodu zlecenia lub na      wydruku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
• w celu realizacji e-zlecenia pacjent udaje się z otrzymanym numerem zlecenia lub drukiem bezpośrednio do apteki lub sklepu                          medycznego, gdzie podaje także swój PESEL
Więcej informacji o e-zleceniu

Realizacja badań laboratoryjnych lub obrazowych

Badania laboratoryjne i bakteriologiczne:
Wszystkie badania (z wyjątkiem badań w trybie pilnym oraz dzieci poniżej 15 r.ż.):
Punkt pobrań w przychodni w Kobylance
38-303 Kobylanka 744,
tel. 18 353 15 17

Badania w trybie pilnym oraz dzieci poniżej 15 r.ż.:
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
ul. Węgierska 21,
38-300 Gorlice,
18 355 32 00

Badania RTG i USG
Pracownia RTG i USG Stanisław Korpacki
ul. Piekarska 1,
38-300 Gorlice,
18 352 20 03

Centrum Diagnostyki Obrazowej J. Pachana, D. Szczerba
ul. Sienkiewicza 36,
38-300 Gorlice,
18 350 09 10